Nikola Živančević

Nikola Živančević

  • Ekspert konsultant za oblast javnih nabavki i pravnu zaštitu
  • Ekspert konsultant za oblast javnih nabavki i pravnu zaštitu

Nikola Živančević rođen je u Beogradu 16.05.1984. godine. Osnovnu i srednju školu, kao i fakultet završio je u svom rodnom gradu, gde danas živi i radi. Diplomirani pravnik po struci, sertifikovani službenik za javne nabavke po pozivu. Oženjen, otac jednog dečaka. Kao student, a kasnije i apsolvent „Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu“ je u dva navrata uspešno predstavljao Beogradski univerzitet na susretima studenata Balkana pod organizacijom „NATO alijanse“ sa temom „Integracije NATO-a na zapadnom Balkanu“. Tri puta je bio biran u radne grupe za izradu konkursne dokumentacije za nabavku namirnica za ishranu predškolske dece na teritoriji grada Beograda. Objavio je, do sada, i deset radova u stručnim časopisima obrađujući aktuelne i kompleksne teme poput: „Dodatni uslovi – primena posebnih propisa i njihova inkorporacija pri definisanju i ispunjenju, odnosno ocenjivanju dodatnih uslova“, „Nabavka hrane u ustanovama vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i posebnim propisima – planiranje, priprema, sprovođenje i izvršenje“, „Uslovi i kriterijumi u javnim nabavkama – primeri iz prakse (kritička analiza)“, „Pravni okvir sprovođenja postupka JN kroz tri faze – opšta uputstva i problematika“, „Javna nabavka ekskurzija i đačkih putovanja – analiza, predlozi i problematika“, „Javna nabavka naftnih derivata (pogonskih goriva) – analiza, problematika i rešenja“, „Komentar i analiza stava Republičke komisije za zaštitu prava u vezi primene Zakona o opštem upravnom postupku u slučajevima neurednog podneska i argumenti protiv iste“, „Pitanje blagovremenosti zahteva za zaštitu prava na Konkursnu dokumentaciju“ i „Postupak zakonitog raskida ugovora i aktiviranja sredstava obezbeđenja“ Bio je ili je trenutno angažovan na preko sedamdeset konsultantskih ugovora u oblasti javnih nabavki dok je oblast u kojoj je pokazao najviše uspeha – postupak zaštite prava. Zadovoljnih klijenata ima iz svih sfera poslovanja, počevši od obrazovanja i vaspitanja i 24 osnovne i srednje škole i isto toliko konsultantskih ugovora na kojima je Živančević bio ili je trenutno angažovan. Iz iste oblasti na listi klijenata se nalaze i četiri visoko-školske institucije, kao i dve predškolske ustanove. Svoje mesto među klijentima zauzima i sektor zdravstva sa tri doma zdravlja, dve opšte bolnice i jednim KBC-om čiji su predmetni javnih nabavki svakako kompleksni, zahtevajući apsolutnu posvećenost i oprez jer su povezani u velikoj meri sa zdravljem i bezbednošću ljudi. Takođe, preko deset javnih, javno-komunalnih, gradsko-saobraćajnih i preduzeća iz oblasti vodoprivrede se nalazi na listi klijenata, od toga četiri vodovoda, tri zelenila, dve gradske čistoće, jedno gradsko saobraćajno… Jedanaest opština, gradskih opština i gradova kao deo lokalne samouprave su na listi klijenata, dok u dve od navedenih jedanaest je Živančević bio angažovan za reviziju svih postupaka javnih nabavki i poslovanja uopšte. Četiri vladine agencije, jedan KPD, jedan nacionalni park i dva društva sa ograničenom odgovornošću sa udelom državnog kapitala se isto tako ubrajaju u naručioce-klijente, kod kojih je kao konsultant za javne nabavke Živančević percipirao. Održao je desetine predavanja na stručnim skupovima, seminarima i susretima. Koautor je kapitalnog izdanja “Javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja” sa Prof. dr Markom Špilerom u izdanju “Centra za menadžemnt nabavki” koje na preko 700. strana se na sistematičan i sveobuhvatan način bavi oblašću javnih nabavki u ustanovama iz naslova, obrađivajući teme sačinjavanja finansijskog plana i plana javnih nabavki, preko internog akta, do javnih nabavki električne energije, naftnih derivata, gotovih obroka, namirnica za školske kuhinje, potrošnog materijala, fizičko-tehničkog obezbeđenja. Ponosno ističe i koautorstvo sa autorima koji predstavljaju sam „krem“ oblasti javnih nabavki u nas (Prof. dr Marko Špiler, Miloš Jović, Branimir Blagojević, Nadežda Mitrović Žitko, Andrijana Jovanović, Aleksandra Litričin…) i to u zborniku radova – „Javne nabavke – teorija i praksa“ Takođe, vrlo ponosno ističe činjenicu da je izabran na funkciju Sekretara „Komore javnih nabavki Srbije“.

All Sessions by Nikola Živančević