#Projekti

JPP

projekti

Javno privatna partnerstva i koncesije

JPP – Javno privatno partnerstvo i koncesije

Imajući u vidu sve navedeno ali i ne zanemarivajući činjenicu da svako od naručioca ima različite potrebe, smo pripremili sveobuhvatni paket konsultanstkih usluga našeg Centra: Savetodavne usluge „Centra“ čine gonsultacije putem elektronske pošte – mejla, telefonske konsultacije, najmanje jedan dolazak kvartalno u prostorije naručioca, izrada kvartalnog izveštaja, pregled, analiza, predlozi, ispravka i izrada akata iz postupka, izrada plana javnih nabavki i plana na koji se zakon ne primenjuje, izrada konkursne dokumentacije i vođenja postupka, otvaranje ponuda od strane sertifikovanog službenika za javne nabavke, korekcija i izrada internog akta, sprovođenje svih postupaka javnih nabavki (otvoreni, javna nabavka male vrednosti, restriktivni, kvalifikacioni, pregovarački sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn), sprovođenje postupaka sa ciljem zaključivanja okvirnih sporazuma, priprema dokumenata u eventualnom postupku zaštite prava ponuđača, rad na upravnom/nadzornom/školskom odboru i dostupnost modela svih akata u trajanju od godinu dana.