Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date
map icon Beograd

Obuka za službenika za javne nabavke, 21, 22, i 23.februar, hotel Moskva, Beograd (sa obukom za usmeni ispit na Portalu)

Obuka za službenika za javne nabavke, 21, 22, i 23.februar, hotel Moskva, Beograd (sa obukom za usmeni ispit na Portalu)

CMN – Centar za menadžment nabavki organizuje dvodnevnu obuku za polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Predavanja su držali Olivera Rajković, Marko Špiler, Nikola Živančević i Dragan Cvijić.  Obuka je trajala dva dana, u Beogradu. U cenu je uključeno praćenje obuke, mogućnost postavljanja pitanja, izdavanje sertifikata o učešću, Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke obuka za sluzbenika za javne nabavke. finansijama, kao i temama namenjenim ustanovama obrazovanja i vaspitanja, u Beogradu u hotelu Moskva!

Predavači

prof. dr Marko Špiler – Osnivač CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije

Olivera Rajković – Kancelarija za javne nabavke

Dragan Cvijić -Dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke

Nikola Živanćević – Konsultant CMN, Sekretar Komore javnih nabavki Srbije

 

Prijavljivanje
 

Prijavljivanje se vrši putem e-maila   [email protected] i [email protected]

Telefon CMN: 011 3962 532 

Obuka će se održati u Velikoj Sali Stomatološke komore Srbije u Beogradu, Makenzijeva 81. 

AGENDA:

1. Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
2. Pojam i predmet javne nabavke
3. Naručioci
4. Načela javne nabavke
5. Izuzeci od primene zakona
6. Mešovita nabavka
7. Pragovi
8. Način određivanja procenjene vrednosti javnih nabavki i podela u partije
9. Podela nabavke u partije
10. Rezervisane javne nabavke
11. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
12. Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke
13. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
14. Vrste postupaka javne nabavke
15. Minimalni broj kandidata
16. Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki
17. Posebni režimi nabavke
18. Centralizovane i zajedničke javne nabavke
19. Računanje i određivanje rokova
20. Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke
21. Objavljivanje i transparentnost
22. Izbor učesnika i dodela ugovora
23. Izvršenje ugovora
24. Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

25. Sektorske delatnosti
26. Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama
27. Kancelarija za javne nabavke
28. Portal javnih nabavki
29. Osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova javnih nabavki
30. Pravna zaštita
31. Kaznene odredbe
32. Prelazne i završne odredbe
33. Pitanja i odgovori, primer polaganja ispita

Beograd – dobrodošli!

U slučaju višednevnog boravka naše kolege će Vam pomoći oko rezervacije i organizacije smeštaja.

Kancelarija CMN: 011 3962 532

Kotizacija

Kotizacija za obuku iznosi 25.990,00 RSD po učesniku (uključuje dvodnevnu obuku, knjigu – tvrdo ukoričeni „Priručnik za polaganje ispita za službenika za javne nabavke“ prezentacije predavača,mogućnost postavljanja pitanja,kafe pauza i ručak)

Kancelarija za javne nabavke organizuje ispit za službenika za javne nabavke na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: Zakon). Sva lica koja ispunjavaju uslove za sticanje statusa kandidata za polaganje ispita u smislu odredbi Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 93/20, u daljem tekstu: Pravilnik), a koja su podnela prijave, ispit će polagati u terminima koji su već zakazani počev od marta 2021., o čemu će biti obavešteni od strane Kancelarije za javne nabavke. Prijave za polaganje ispita mogu dostaviti na email adresu: [email protected]. Uz popunjeni obrazac prijave, potrebno je dostaviti dokaze na način bliže opisan u obrascu prijave koji možete preuzeti ovde.

O datumu i vremenu polaganja ispita, kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom, biće obavešten rešenjem najkasnije 15 dana pre održavanja ispita. Na ispit, svaki kandidat donosi ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu kako bi se utvrdio identitet kandidata, dok kandidat koji je uz prijavu ispita podneo i dokaz o stečenom visokom obrazovanju, na ispit donosi i overenu kopiju diplome, koju Kancelarija za javne nabavke zadržava. Kancelarija za javne nabavke je pripremila Priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, koji je je objavljen na internet stranici Kancelarije, a koji dobija svaki učesnik Obuke.

Ispit se polaže pismeno, odnosno testiranjem. Za pripremu polaganja ispita za sticanje sertifikata, koriste se sledeći pravni izvori: 1) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona; 2) Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i 3) Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ, 57/89, „Službeni list SRJ”, br. 31/93, 44/99 – dr. propis i „Službeni glasnik RS”, broj 18/20), koji su navedeni u članu 2. Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke. Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2023

Share on Social

  Short Details

  • Event Venue Event Venue: Beograd
  • Organizer Organizer: Marko Špiler
  • Category Category: 2024
  • Email Email:
  • Designation Designation: Centar za menadžment d.o.o.
  CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

  Korisni linkovi

  Pratite nas