OBUKA za službenika i WEBINAR novi Zakon, Portal i Interni akt!

Novi Zakon o i Portal javnih nabavki u praksi WEBINAR
PRIJAVA JE U TOKU
Interni akt – izrada pravilnika za naručioce WEBINAR
PRIJAVA JE U TOKU
Obuka za službenika za javne nabavke UŽIVO
PRIJAVA JE U TOKU
Obuka za službenika za javne nabavke WEBINAR
PRIJAVA JE U TOKU


TERMINI ODRŽAVANJA:
– Webinar o novom Zakonu i Portalu će biti održan 5. i 6. avgusta od 12:00 do 14:00.
– Webinar o izradi Internog akta – 11. avgusta (svaki učesnik dobija i usklađen  model)
– Obuke će biti održane u skladu sa prijavama u drugoj polovini avgusta 2020.

WEBINARI

Imajući u vidu da je 1. jula sa primenom je počeo novi Zakon o javnim nabavkama, a sa radom i novi Portal javnih nabavki, neophodno je da se naručioci i ponuđači što bolje pripreme za rad na novom Portalu spremni na izmene koje je doneo Zakon! Shodno tome, CMN 6 i 7 avgusta 2020. godine organizuje webinar: „Novi Zakon o javnim nabavkama i rad na novom Portalu javnih nabavki“. Zbog trenutne epidemiološke situacije opredelili smo se da se radionica održi u formi webinara.
Prvog dana držaćemo predavanja u vidu prezentacija o novom Zakonu o javnim nabavkama.
Drugi dan ćemo započeti osvrtom na registraciju na novom Portalu i objavljivanje, kao i izmene i dopune Plana javnih nabavki, a nastavak će biti posvećen predstavljanju osnovnih faza otvorenog postupka (pripremi konkursne dokumentacije, otvaranju i stručnoj oceni ponuda, postupku zaštite prava), sve posmatrano iz ugla naručioca i rada na novom Portalu. Treći deo biće rezervisan za ponuđače i rad u pretragama i pripremi ponuda na Portalu.
Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre webinara.

INTERNI AKT

Obaveza svih naručilaca je da pre pokretanja prvog postupka nabavke (javne i nabavke na koju se Zakon ne primenjuje) donese Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke (Interni akt). Webinar analizira sve elelmete Internog akta, definiše sadržaj i članove. Svaki učesnik dobija model u Word formi prilagođen sektoru kom pripada


OBUKA ZA SLUŽBENIKA

Na osnovu člana 185. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19), i Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020, od 01.07.2020), CMN – Centar za menadžment nabavki organizuje Obuku za službenika za javne nabavke. Obuka će (zbog trenutne situacije) biti održana po popunjvanju broja od 10 kandidata, a datum če potom biti usaglašen u toku avgusta 2020. godine u Beogradu u sali „Centra za menadžment“, sa početkom u 09:00 časova.

Na kraju obuke vrši se simulacija testa za ispit za službenika za javne nabavke, sačinjenog na osnovu modela pitanja sa ispita za Službenika za javne nabavke. Obuka se sastoji iz 30 časova, podeljenih u dva radna dana, na bazi usmenih izlaganja predavača interaktivnog tipa, prezentacija predavača, konsultacija i simulacije testa – ispita.

ORGANIZATOR ODRŽAVA OBUKU U PROSTORIJAMA – ALI I PUTEM WEBINARA!!!

Ispit za službenika za javne nabavke se polaže testiranjem u pisanom obliku koje traje 180 minuta bez prekida i pauza, pred ispitnom komisijom koje ima tri člana, koju čine predstavnici Kancelarije i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa. Test ima ukupno 55 ispitnih pitanja, od kojih 15 pitanja nose po jedan bod, 35 pitanja nose po dva boda i pet pitanja nose po tri boda, što ukupno čini 100 bodova. Komisija ocenjuje uspeh kandidata, a kandidat koji na ispitu dobije najmanje 75 bodova položio je ispit. Prijava za polaganje ispita, podnosi se Kancelariji za javne nabavke. Uz prijavu se podnosi dokaz o plaćenim troškovima polaganja ispita. Ispit se organizuje, po pravilu, jednom mesečno za najmanje 15 prijavljenih kandidata. Kancelarija kandidatu dostavlja obaveštenje o rezultatima polaganja ispita u roku od 15 dana od dana polaganja ispita. Sertifikat se dostavlja u roku od 90 dana od dana polaganja ispita.

Predavači

Obuku će držati vodeći stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Prof. dr Marko Špiler, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, međunarodni konsultant i profesor, Dragan Cvijić, rukovodilac u Kancelariji (Upravi) za javne nabavke i Miloš Jović, Direktor komore javnih nabavki Srbije, međunarodni konsultant, bivši rukovodilac u Kancelariji (Upravi) za javne nabavke.

Kotizacija i prijava

Kotizacija po učesniku iznosi 16.990 RSD (plus PDV) i obuhvata dvodnevnu interaktivnu obuku, materijal u vidu Zakona o javnim nabavkama u tvrdom povezu, dve pauze za kafu, dve pauze za ručak i prezentacije sa svim delovima Zakona i pitanjima za vežbu. Kotizacija za WEBINAR OBUKU iznosi 9.990 RSD.
Prijava putem e-maila: office@cmn.rs i danijelacmn@gmail.com ili 011/3962-532

 

Ostavite odgovor