Dragana Jovanović

Dragana Jovanović, saradnik i konsultant CMN, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i ekspert za finansijsko upravljenje u javnim i javno komunalnim preduzećima.

Rodjena je 27. aprila 1985. godine u Kruševcu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 2009. godine, na smeru finansijski menadžment. Trenutno završava master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, smer Računovodstvo, revizija I finansijsko upravljanje. Svoju profesionalnu karijeru započela je 2009. godine u Poreskoj upravi, filijala Voždovac. Od 2010. do 2015. godine bila je zaposlena u Službi za internu reviziju grada Beograda na poslovima interne revizije direktnih I indirektnih korisnika sredstava budžeta grada Beograda I javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd. 2013. godine stekla je zvanje Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Od 2015. godine zaposlena je u JKP „Beogradske elektrane“ na poslovima pomoćnika direktora Tima za korporativni razvoj, koje je obavljala do 2018. godine kada je imenovana na funkciju izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom. Početkom 2019. godine imenovana je na funkciju izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove. Govori engleski jezik. Trenutno obavlja funkciju Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove u JKP Beogradske elektrane.

Na veliko seminaru na Zlatiboru održava svoje prvo predavanje sa sledećim temema:

I Interna revizija – opšta pitanja (predavanje 1. dan)

 • Šta je interna revizija?
 • Uloga i značaj interne revizije u preduzeću
 • Odnos interne revizije sa eksternom revizijom i Državnom revizorskom institucijom
 • Ko može biti interni revizor?
 • Interna revizija i finansijsko upravljanje i kontrola
 • Uloga interne revizije u upravljanju rizikom
 • Šta je sistem internih kontrola i koja je njegova svrha?

 

II Uvodjenje interne revizije

 • Zakonodavni okvir za uspostavljanje interne revizije
 • Mogući modeli za uspostavljanje interne revizije
 • Mesto interne revizije u organizaciji preduzeća
 • Povelja interne revizije
 • Plan interne revizije
 • Radni papiri interne revizije
 • Izveštaj o izvršenoj internoj reviziji i Plan aktivnosti za sprovodjenje preporuka

Teme su koncipirane za direktore, menadžere i načelnike u preduzećima i korisnicima javnih sredstava.

 

Ostavite odgovor