Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 3/2020

Sadržaj

Strana 11.

Postupci javnih nabavki

 Strana 14.

Dr Marko Špiler

Otvoreni i restriktivni postupak

 Strana 18.

Miloš Jović

Konkurentni postupak sa pregovaranjem

 Strana 28.

Dr Marko Špiler

Konkurentni dijalog

 Strana 33.

Miloš Jović

Partnerstvo za inovacije

 Strana 37.

Miloš Jović

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

 Strana 49.

Miloš Jović

Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva

 Strana 57.

Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki

 Strana 71.

Otvoreni postupak kroz Portal javnih nabavki

 Strana 123.

Damir Juričić

Zašto nemamo JPP u Hrvatskoj?

 Strana 130.

Marko Špiler

Bitni nedostaci ponude

 Strana 135.

Aktuelnosti iz „Centra“

 Strana 144.

Aktuelnosti u sistemu javnih nabavki

 Strana 155.

Katalogizacija

Ostavite odgovor