Savetodavne  usluge iz oblasti javnih nabavki za naručioce

Tim konsultanata „Centra za menadžment nabavki“, koji čine dugogodišnji profesionalci iz ove oblasti, na čelu sa Prof. Markom Špilerom, sprovodi sve poslove koje obuhvata sistem javnih nabavki – planiranje, sprovođenje, izvršenje postupaka javnih nabavki, odnosno kontrolu i korekciju konkursnih dokumentacija, kao i svih akata, u skladu sa potrebama naručioca.

Tim konsultanata „Centra za menadžment nabavki“, čine stručnjaci koji su učestvovali u izradi i sprovođenju svih dosadašnjih verzija Zakona o javnim nabavkama (2002. , 2008. , 2012. godine),  profesionalci koji godišnje sprovode stotine postupaka javnih nabavki, iskusni predavači na seminarima, savetovanjima i obukama iz oblasti Zakona o javnim nabavkama, autori najprestižnijih knjiga i radova iz ove oblasti, profesori univerziteta, direktori javnih preduzeća, konsultanti iz obzasti sistema obrazovanja, lokalne samouprave, službenici za javne nabavke itd.

Tim konsultanata „Centra za menadžment nabavki“, na dnevnom nivou odgovara na svaki problem naručilaca, kako direktnom komunikacijom, tako i mišljenjem u pisanoj formi. Pored Tima koji direktno sprovodi savetodavne usluge iz oblasti javnih nabavki, eksterni saradnici su zaposleni u Državnim institucijama nadležnim za primenu Zakona o javnim nabavkama.

Posebnu oblast predstavljaju savetodavne usluge iz oblasti javno privatnog partnerstva i koncesija, kao i konsultanti iz oblasti sprovođenja nabavki u skladu sa međunarodnim procedurama.

Poslovi koje sprovodi Tim konsultanata „Centra za menadžment nabavki“ su: priprema, izrada i izmene i dopune Plana javnih nabavki i Plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i postavljanje na Portal UJN, izrada modela svih akata u vezi javnih nabavki, izrada kvartalnih izveštaja u aplikativnom softveru UJN i slanje UJN i DRI, izrada predloga i izmena Internog akta o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki unutar Naručioca, sprovođenje postupaka javnih nabavki, kontrola konkursnih dokumentacija, učešće u radu komisije za javnu nabavku, otvaranje ponuda, savetodavne usluge u postupku zaštite prava u postupcima javnih nabavki itd.

 

Ostavite odgovor