Nikola Živančević

Никола Живанчевић рођен је у Београду 16.05.1984. године. Основну и средњу школу, као и факултет завршио је у свом родном граду, где данас живи и ради. Дипломирани правник по струци, сертификовани службеник за јавне набавке по позиву. Ожењен, отац једног дечака.

Као студент, а касније и апсолвент „Правног факултета универзитета у Београду“ је у два наврата успешно представљао Београдски универзитет на сусретима студената Балкана под организацијом „НАТО алијансе“ са темом „Интеграције НАТО-а на западном Балкану“. Три пута је био биран у радне групе за израду конкурсне документације за набавку намирница за исхрану предшколске деце на територији града Београда.

Објавио је, до сада, и десет радова у стручним часописима обрађујући актуелне и комплексне теме попут: „Додатни услови – примена посебних прописа и њихова инкорпорација при дефинисању и испуњењу, односно оцењивању додатних услова“, „Набавка хране у установама васпитања и образовања у складу са Законом о јавним набавкама и посебним прописима – планирање, припрема, спровођење и извршење“, „Услови и критеријуми у јавним набавкама – примери из праксе (критичка анализа)“, „Правни оквир спровођења поступка ЈН кроз три фазе – општа упутства и проблематика“, „Јавна набавка екскурзија и ђачких путовања – анализа, предлози и проблематика“, „Јавна набавка нафтних деривата (погонских горива) – анализа, проблематика и решења“, „Коментар и анализа става Републичке комисије за заштиту права у вези примене Закона о општем управном поступку у случајевима неуредног поднеска и аргументи против исте“, „Питање благовремености захтева за заштиту права на Конкурсну документацијуи „Поступак законитог раскида уговора и активирања средстава обезбеђења“

Био је или је тренутно ангажован на преко седамдесет консултантских уговора у области јавних набавки док је област у којој је показао највише успеха – поступак заштите права. Задовољних клијената има из свих сфера пословања, почевши од образовања и васпитања и 24 основне и средње школе и исто толико консултантских уговора на којима је Живанчевић био или је тренутно ангажован. Из исте области на листи клијената се налазе и четири високо-школске институције, као и две предшколске установе. Своје место међу клијентима заузима и сектор здравства са три дома здравља, две опште болнице и једним КБЦ-ом чији су предметни јавних набавки свакако комплексни, захтевајући апсолутну посвећеност и опрез јер су повезани у великој мери са здрављем и безбедношћу људи. Такође, преко десет јавних, јавно-комуналних, градско-саобраћајних и предузећа из области водопривреде се налази на листи клијената, од тога четири водовода, три зеленила, две градске чистоће, једно градско саобраћајно… Једанаест општина, градских општина и градова као део локалне самоуправе су на листи клијената, док у две од наведених једанаест је Живанчевић био ангажован за ревизију свих поступака јавних набавки и пословања уопште. Четири владине агенције, један КПД, један национални парк и два друштва са ограниченом одговорношћу са уделом државног капитала се исто тако убрајају у наручиоце-клијенте, код којих је као консултант за јавне набавке Живанчевић перципирао.

Одржао је десетине предавања на стручним скуповима, семинарима и сусретима.

Коаутор је капиталног издања “Јавне набавке у установама образовања и васпитања” са Проф. др Марком Шпилером у издању “Центра за менаџемнт набавки” које на преко 700. страна се на систематичан и свеобухватан начин бави облашћу јавних набавки у установама из наслова, обрађивајући теме сачињавања финансијског плана и плана јавних набавки, преко интерног акта, до јавних набавки електричне енергије, нафтних деривата, готових оброка, намирница за школске кухиње, потрошног материјала, физичко-техничког обезбеђења. Поносно истиче и коауторство са ауторима који представљају сам „крем“ области јавних набавки у нас (Проф. др Марко Шпилер, Милош Јовић, Бранимир Благојевић, Надежда Митровић Житко, Андријана Јовановић, Александра Литричин…) и то у зборнику радова – „Јавне набавке – теорија и пракса

Такође, врло поносно истиче чињеницу да је изабран на функцију СекретараКоморе јавних набавки Србије“.

 

 

Оставите одговор