Knjiga „Menadžment javnih nabavki“

Knjiga „Menadžment javnih nabavki“, prof. Marka Špilera, u izdanju Beogradske Visoke škole DTM i „Centra za menadžment nabavki je prvo izdanje „Centra“ ovog tipa. Menadžment  u oblasti javnih nabavki, predstavlja novinu kod nas i izučavanje ove oblasti na pojedinim visokoškolskim ustanovama uvedeno je relativno skoro. To je i razlog što odgovarajuće literature, odnosno udžbenika, koja obrađuje ovu temu nema, već se izučavanje ove oblasti, uglavnom bazira na predavanjima profesora, uz korišćenje skripti ili druge opšte literature na temu menadžmenta.

S toga, knjiga „Menadžment javnih nabavki“, dr Marka Špilera, predstavlja pionirski projekat u oblasti udžbeničke građe iz oblasti menadžmenta javnih nabavki na ovim prostorima. Knjiga, u tom smislu, predstavlja kvalitetno štivo, kako za studente i početnike, tako i za one koji imaju višegodišnje iskustvo na poslovima iz oblasti javnih nabavki.

Autor knjige oblast menadžmenta javnih nabavki prikazuje sa više aspekata, pre svega, kao zasebnu naučnu podoblast nauke o menadžmentu, ali i sa stanovišta organizacionog, pravnog, finansijskog i tehničkog pristupa problematici javnih nabavki. Pored toga, knjiga sadrži kako teorijski koncept menadžmenta javnih nabavki, tako i praktične modele primenljive u svim fazama menadžmenta javnih nabavki, sa obrazloženjem bitnih elemenata definisanih Zakonom o javnim nabavkama, kao i podzakonskim aktima, direktivama Evropske unije i drugim zakonima koji čine zakonodavni okvir javnih nabavki.

Putem sveobuhvatnog pregleda, detaljne analize i objašnjenja konkretnih pitanja, sa posebnim osvrtom na njihovu primenu u praksi, kao što su organizacija javnih nabavki, finansijski aspekt javnih nabavki, pravni aspekt javnih nabavki, postupci javnih nabavki i posebni oblici postupaka javnih nabavki, kao i izvršenje i kontrola nabavki, autor zaokružuje celinu pitanja najznačajnijih za oblast menadžmenta javnih nabavki.

U skladu sa tim, pitanje organizacije javnih nabavki posebno je obrađen u okviru ove knjige, što je naročito važno, jer predstavlja osnov za adekvatno sprovođenje javnih nabavki u praksi, a knjiga sadrži i praktičan model organizacije sektora za javne nabavke. U okviru definisanja finansijskog aspekta javnih nabavki, definisan je finansijski osnov, kao i budžetski okvir, ali i plan javnih nabavki, kao jedan od ključnih elemenata, odnosno uslova za pokretanje postupka javne nabavke, koji je detaljno obrađen i opisan sa svim elementima koji ga sačinjavaju, uz detaljni prikaz procesa pripreme za izradu plana javnih nabavki i definisanja svih elemenata tog plana. Pravni aspekt javnih nabavki obuhvata razvojni aspekt ove oblasti, kao i način definisanja javnih nabavki odgovarajućim direktivama Evropske unije i domaćim zakonodavstvom.

Ostavite odgovor