Saša Varinac

Saša Varinac je rođen 1971. godine u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu je završio 1999. godine sa prosečnom ocenom 8,90. Pravosudni ispit je položio 2001. godine. U Upravi za javne nabavke je radio od marta do decembra 2003. godine, kada je imenovan za člana Komisije za zaštitu prava koju funkciju je obavljao do septembra 2006. godine. Septembra 2006. godine je imenovan za predsednika Komisije za zaštitu prava, koju funkciju je obavljao do septembra 2009. godine, nakon čega je radio u Upravi za javne nabavke i kao advokat u samostalnoj advokatskoj kancelariji. U aprilu 2013. godine imenovan je za predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Koautor je više priručnika i publikacija na temu javnih nabavki, kao što su: „Novi zakon o javnim nabavkama sa komentarom“, “Javne nabavke, novi podzakonski akti, komentar”, “Komentar Zakona o javnim nabavkama”, „Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke“, „Modeli konkursne dokumentacije za dobra, usluge i radove“, „Odluke Komisije za zaštitu prava“, „Zaštita prava ponuđača“, „Javne nabavke, novi podzakonski akti, komentar“. Autor je više članaka o javnim nabavkama objavljenih za časopis „Z I P“ (Zakon i praksa), u izdanju „Službenog glasnika Republike Srbije“.

Od 2007. godine je aktivni učesnik PPN-a (Mreže za javne nabavke) koji okuplja stručnjake iz oblasti javnih nabavki iz svih zemalja članica Evropske unije, kao i zemalja koje su u procesu pridruživanja. U toku 2007. godine je bio angažovan u Crnoj Gori kao „Internacionalni konsultant – trener u javnim nabavkama“, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta Komisije za javne nabavke“ koji je finansirala Evropska Unija. U toku 2009. godine angažovan je u Crnoj Gori od strane UNDP-a (Programa Ujedinjenih nacija za razvoj), kao „Internacionalni konsultant za trening o standardima i procedurama javnih nabavki u Evropskoj uniji“.

Kao predavač je učestvovao na velikom broju seminara i konferencija.

Dobio je rešenje Ministarstva finansija br. 153-00-00132/2009-27 od 24.11.2009.  godine, kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za predavača koji vrši obuku za službenika za javne nabavke.

Ostavite odgovor