Prof. dr Nataša Tanjević

Dr Nataša (rođ. Šoškić) Tanjević rođena je 12.05.1976. godine u Beogradu, gde je sa odličnim uspehom završila osnovnu školu i IX beogradsku gimnaziju.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999.  godine. Po završetku poslediplomskih studija i položenog usmenog magistarskog ispita, odbranila je magistarski rad na temu „Oblici i načini suzbijanja korupcije“ (2004).

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Oblici privrednog kriminaliteta u uslovima ekonomske tranzicije“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Unionu Beogradu (2009).

Radila jeu Saveznom ministarstvu pravde i na većem broju fakulteta na kojima je birana u zvanja asistenta, docenta i vanrednog profesora. Od maja 2013. godine zaposlena je u Narodnoj banci Srbije u kojoj obavlja poslove Generalnog sekretara Narodne banke Srbije. Po pozivu je držala gostujuća predavanja na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije i dobitnik je gramateza izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji ovog fakulteta. Od 2016. godine je gostujući profesor na Fakultetu za menadžment, Sremski Karlovci. Član je Viktimološkog društva Srbije i Sekcije za kriminologiju srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu. Objavilaje preko70 naučnih i stručnih radova, odčega 9 knjiga (monografija, udžbenika, priručnika).Radove je prezentovala na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama. Bavi se poezijom i autor je dve zbirke pesama. Posebne oblasti njenog naučnog interesovanja su: krivično pravo, radno pravo i ljudska prava.

Ostavite odgovor