Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 1/2016 (specijal)

Časopis „Menadžment javnih nabavki“ u izdanju „Centra za menadžment nabavki“, u prvom broju u 2016. godini donosi specijalno izdanje – svi pretplatnici dobiće prvi udžbenik iz oblasti javnih nabavki pod nazivom „Menadžment javnih nabavki“. Menadžment u oblasti javnih nabavki, predstavlja novinu kod nas i izučavanje ove oblasti na pojedinim visokoškolskim ustanovama uvedeno je relativno skoro. To je i razlog što odgovarajuće literature, odnosno udžbenika, koja obrađuje ovu temu nema, već se izučavanje ove oblasti, uglavnom bazira na predavanjima profesora, uz korišćenje skripti ili druge opšte literature na temu menadžmenta. S toga, knjiga „Menadžment javnih nabavki“, dr Marka Špilera, predstavlja pionirski projekat u oblasti udžbeničke građe iz oblasti menadžmenta javnih nabavki na ovim prostorima. Knjiga, u tom smislu, predstavlja kvalitetno štivo, kako za studente i početnike, tako i za one koji imaju višegodišnje iskustvo na poslovima iz oblasti javnih nabavki. Autor knjige oblast menadžmenta javnih nabavki prikazuje sa više aspekata, pre svega, kao zasebnunaučnupodoblast nauke o menadžmentu, ali i sa stanovišta organizacionog, pravnog, finansijskog i tehničkog pristupa problematici javnih nabavki. Pored toga, knjiga sadržikako teorijski koncept menadžmenta javnih nabavki, tako i praktične modele primenljive u svim fazama menadžmenta javnih nabavki, sa obrazloženjem bitnihelemenatadefinisanihZakonom o javnim nabavkama, kao i podzakonskim aktima, direktivama Evropske unije i drugim zakonima koji čine zakonodavni okvirjavnih nabavki. Putem sveobuhvatnog pregleda, detaljne analize i objašnjenja konkretnih pitanja, sa posebnim osvrtom na njihovu primenu u praksi, kao što su organizacija javnih nabavki, finansijski aspekt javnih nabavki, pravni aspekt javnih nabavki, postupci javnih nabavki i posebni oblici postupaka javnih nabavki, kao i izvršenje i kontrola nabavki, autor zaokružuje celinu pitanja najznačajnijih za oblast menadžmenta javnih nabavki. U skladu sa tim, pitanje organizacije javnih nabavki posebno jeobrađen u okviru ove knjige, što je naročito važno, jer predstavlja osnov za adekvatno sprovođenje javnih nabavki u praksi, a knjiga sadrži i praktičan model organizacije sektora za javne nabavke. U okviru definisanja finansijskogaspekta javnih nabavki, definisan je finansijski osnov, kao i budžetski okvir, ali i plan javnih nabavki, kao jedan od ključnih elemenata, odnosno uslova za pokretanje postupka javne nabavke, koji je detaljno obrađen i opisan sa svim elementima koji ga sačinjavaju, uz detaljni prikaz procesa pripreme za izradu plana javnih nabavki i definisanja svih elemenata tog plana.Pravni aspekt javnih nabavki obuhvata razvojni aspekt ove oblasti, 7 kao i način definisanja javnih nabavki odgovarajućim direktivama Evropske unije i domaćim zakonodavstvom. Takođe, u posebnom poglavlju knjige sistematizovani su i detaljno objašnjeni svi postupci javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U skladu s tim, objašnjena su pravila i uslovi za primenu pojedinih postupaka, a opisani su i elementi postupaka uređeni Zakonom o javnim nabavkama, koji se odnose na otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, postupak javne nabavke male vrednosti, kao i na posebne oblike postupaka javne nabavke (okvirni sporazum i dinamički sistem nabavke). Sa posebnom pažnjom, autor knjige je obradio pitanja koja se odnose na izvršenje ugovora o javnoj nabavci i na kontrolu javnih nabavki, koja su bitna za uspešno, pravilno i zakonito sprovođenje javne nabavke u svim njenim fazama.Pored toga što su navedena pitanja obrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, posebnu vrednost ovog dela knjige čine dodatna objašnjenja uz predlaganje novih elemenata, sa modelima akata, koji u izvesnoj meri predstavljaju korak daljeu sagledavanju ovih pitanja u odnosu na njihovo normativno uređivanje,sa ciljem sveobuhvatnjeg definisanja oblasti koja je predmet ove kmjige. Delovi knjige koji se odnose na modele akata koji se donose u primeni Zakona o javnim nabavkama, bez sumnje su od velikog praktičnog značaja, jer modeli akata izloženi u ovoj knjizi sadrže jasna i precizna pravila koja, konkretizujući opšte norme zakona, u punoj meri odražavaju intenciju za obezbeđenjem objektivnih kriterijuma u sprovođenju zakona, a samim tim i za njegovu doslednu i efikasnu primenu.

 

Ostavite odgovor