Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ
О ПРЕДМЕТУ, УСЛОВИМА, НАЧИНУ ПЛАНИРАЊА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОД СТРАНЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА КАО ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(Сл. гласник РС бр. 93/15)

Основни текст на снази од 21/11/2015 , у примени од 21/11/2015

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују предмет, услови, начин планирања централизованих јавних набавки и спровођење поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке (у даљем тексту: Управа за заједничке послове), за потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе (у даљем тексту: наручиоци).

II. ПРЕДМЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 2.

Предмет централизованих јавних набавки које спроводи Управа за заједничке послове су следећа добра и услуге:

1) добра:

(1) канцеларијски материјал,

(2) рачунарски материјал – тонери,

(3) папирна конфекција,

(4) горива и мазива,

(5) електрична енергија,

(6) рачунарска опрема – хардвер,

(7) канцеларијски намештај,

(8) превозна средства;

2) услуге:

(1) електронске комуникационе услуге – мобилна телефонија,

(2) електронске комуникационе услуге – интернет,

(3) електронске комуникационе услуге – услуга преноса путем оптичких влакана,

(4) санитарне услуге и друге сродне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација),

(5) услуге одржавања и поправке (одржавање рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме),

(6) услуге обезбеђења (физичко-техничко и противпожарно обезбеђење објеката),

(7) услуге чишћења зграда,

(8) осигурање имовине,

(9) осигурање запослених,

(10) осигурање возила.

Члан 3.

На предлог Управе за заједничке послове Влада ће до 1. јуна текуће године за наредну годину одредити централизоване јавне набавке добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове у зависности од периода трајања оквирних споразума који су претходно закључени са истим предметом јавне набавке.

III. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАНИРАЊА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 4.

(1) Управа за заједничке послове може да покрене поступак централизоване јавне набавке ако су испуњени следећи услови:

1) да је набавка предвиђена у годишњем плану централизованих јавних набавки за текућу годину;

2) да су наручиоци, за чије потребе Управа за заједничке послове спроводи поступак јавне набавке, државни органи и организације, укључујући и правосудне органе, који су одређени у Списку наручилаца, који доноси Влада.

(2) Обавезе које наручиоци преузимају уговором о јавној набавци морају бити уговорене у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима.

Члан 5.

(1) Управа за заједничке послове ће за потребе централизованих јавних набавки успоставити Информациони систем централизованих јавних набавки (у даљем тексту: ИС ЦЈН) са одговарајућом инструкцијом за коришћење.

(2) ИС ЦЈН ће бити доступан наручиоцима на интернет презентацији Управе за заједничке послове.

(3) У ИС ЦЈН, наручиоци ће уносити податке о јавним набавкама из члана 3. ове уредбе, најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину.

Члан 6.

(1) Годишњи план централизованих јавних набавки израђује Управа за заједничке послове на основу података садржаних у ИС ЦЈН.

(2) Управа за заједничке послове доставља Влади на сагласност Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки, најкасније до 1. октобра текуће године за наредну годину.

(3) У року од десет дана од дана добијања сагласности Владе, Управа за заједничке послове објављује Годишњи план централизованих јавних набавки на Порталу јавних набавки.

(4) Управа за заједничке послове на својој интернет презентацији објављује извод из годишњег плана централизованих јавних набавки са подацима о предмету јавне набавке и оквирним датумом покретања поступка јавне набавке.

Члан 7.

Наручиоци за чије потребе Управа за заједничке послове спроводи поступке централизованих јавних набавки из чл. 3. и 11. ове уредбе, планирају набавке на годишњем нивоу, изузев набавки добара и услуга у оквиру групе конта 42 – коришћење роба и услуга, које се могу планирати на двогодишњем нивоу.

Члан 8.

(1) Управа за заједничке послове спроводи све врсте поступака у складу са Законом о јавним набавкама и дужна је да предмет јавне набавке обликује по партијама увек када је то могуће.

(2) Након окончаног поступка јавне набавке Управа за заједничке послове закључује оквирни споразум или додељује уговор за добра и услуге.

Члан 9.

(1) На основу оквирног споразума:

1) Управа за заједничке послове закључује уговор са најповољнијим добављачем и прати његово извршење;

2) наручиоци могу, под условима и у границама прописаним оквирним споразумом, закључити уговоре са најповољнијим добављачем.

(2) Наручиоци су дужни да, у року од три дана од дана закључења уговора унесу податке у ИС ЦЈН, и то:

1) назив и адресу наручиоца;

2) вредност уговора;

3) датум закључења уговора и

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума од стране Управе за заједничке послове.

(3) Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити којим наручиоцима је намењен.

Члан 10.

(1) Управа за заједничке послове објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет презентацији све врсте огласа и конкурсну документацију (измене, допуне, додатне информације или појашњења) у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

(2) Управа за заједничке послове у циљу благовременог информисања наручилаца дужна је да на својој интернет презентацији објављује:

1) извод из годишњег плана централизованих јавних набавки;

2) закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову реализацију.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Управа за заједничке послове ће изузетно за 2016. годину спроводити централизоване јавне набавке за:

1) добра:

(1) електрична енергија,

(2) рачунарска опрема – хардвер,

(3) канцеларијски намештај,

(4) превозна средства (уколико наручиоци прибаве сагласност у складу са важећим прописима);

2) услуге:

(1) електронске комуникационе услуге – мобилна телефонија,

(2) електронске комуникационе услуге – интернет,

(3) електронске комуникационе услуге – услуга преноса путем оптичких влакана (само за локације које нису биле предмет централизоване јавне набавке у 2015. години),

(4) услуге одржавања и поправке рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет централизоване јавне набавке у 2015. години или је набављена у 2015. години),

(5) услуге чишћења зграда,

(6) осигурање имовине,

(7) осигурање запослених,

(8) осигурање возила.

Члан 12.

Наручиоци у ИС ЦЈН, изузетно за 2016. годину, уносе податке о централизованим јавним набавкама из члана 11. ове уредбе до 15. јануара 2016. године.

Члан 13.

Управа за заједничке послове доставља Влади на сагласност Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2016. годину до 15. јануара 2016. године.

Члан 14.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 110/13 и 13/14).

Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 110-11882/2015
У Београду, 5. новембра 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

Оставите одговор