Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. ZJN

На основу члана 2. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА НАРУЧИЛАЦА ИЗ ЧЛАНА 2. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

(Сл. гласник РС бр. 97/15)

Основни текст на снази од 28/11/2015 , у примени од 28/11/2015

 1. Утврђује се Списак наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
 2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 404-12617/2015
У Београду, 28. новембра 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

СПИСАК
ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ДЕО ПРВИ

ДРЖАВНИ ОРГАНИ

 1. Народна скупштина;
 2. Председник Републике;

III. Влада, кабинети и службе Владе;

 1. Министарства, органи управе у саставу министарства, као и посебне организације, образоване у складу са законом којим се уређују министарства;
 2. Посебне организације образоване у складу са посебним законом (јавне агенције, заводи, дирекције, фондови и друге организације).
 3. Правосудни државни органи, и то:
 4. Судство:

1) судови опште надлежности;

2) судови посебне надлежности;

3) Високи савет судства;

4) Уставни суд;

 1. Тужилаштва:

1) Републичко јавно тужилаштво;

2) апелациона јавна тужилаштва;

3) виша јавна тужилаштва;

4) основна јавна тужилаштва;

5) Тужилаштво за ратне злочине;

6) Тужилаштво за организовани криминал;

7) Државно веће тужилаца;

 1. Државно правобранилаштво.

VII. Самостални и независни државни органи, односно организације:

1) Заштитник грађана;

2) Државна ревизорска институција;

3) Републичка изборна комисија;

4) Агенција за борбу против корупције;

5) Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

6) Повереник за заштиту равноправности;

7) Комисија за заштиту конкуренције;

8) Комисија за испитивање одговорности за кршење људских права;

9) Комисија за спровођење Програма заштите;

10) Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки;

11) Комисија за хартије од вредности;

12) Социјално-економски савет Републике Србије;

13) Национални савет за високо образовање;

14) Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге;

15) Регулаторно тело за електронске медије;

16) Народна банка Србије;

17) Фискални савет.

ДЕО ДРУГИ

ОРГАНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

 1. органи аутономне покрајине:

1) скупштина аутономне покрајине;

2) извршни орган аутономне покрајине;

3) покрајинска управа;

4) покрајински заштитник грађана – омбудсман;

 1. организације аутономне покрајине.

ДЕО ТРЕЋИ

ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 1. органи и организације општине: скупштина општине; председник општине; општинско веће и општинска управа;
 2. органи и организације града: скупштина града; градоначелник; градско веће и градска управа.

Оставите одговор