Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. ZJN

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

(Sl. glasnik RS br. 97/15)

Osnovni tekst na snazi od 28/11/2015 , u primeni od 28/11/2015

 1. Utvrđuje se Spisak naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
 2. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj 404-12617/2015
U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

Vlada

Predsednik,
Aleksandar Vučić, s.r.

SPISAK
DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE I ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE

DEO PRVI

DRŽAVNI ORGANI

 1. Narodna skupština;
 2. Predsednik Republike;

III. Vlada, kabineti i službe Vlade;

 1. Ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva, kao i posebne organizacije, obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju ministarstva;
 2. Posebne organizacije obrazovane u skladu sa posebnim zakonom (javne agencije, zavodi, direkcije, fondovi i druge organizacije).
 3. Pravosudni državni organi, i to:
 4. Sudstvo:

1) sudovi opšte nadležnosti;

2) sudovi posebne nadležnosti;

3) Visoki savet sudstva;

4) Ustavni sud;

 1. Tužilaštva:

1) Republičko javno tužilaštvo;

2) apelaciona javna tužilaštva;

3) viša javna tužilaštva;

4) osnovna javna tužilaštva;

5) Tužilaštvo za ratne zločine;

6) Tužilaštvo za organizovani kriminal;

7) Državno veće tužilaca;

 1. Državno pravobranilaštvo.

VII. Samostalni i nezavisni državni organi, odnosno organizacije:

1) Zaštitnik građana;

2) Državna revizorska institucija;

3) Republička izborna komisija;

4) Agencija za borbu protiv korupcije;

5) Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

6) Poverenik za zaštitu ravnopravnosti;

7) Komisija za zaštitu konkurencije;

8) Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava;

9) Komisija za sprovođenje Programa zaštite;

10) Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;

11) Komisija za hartije od vrednosti;

12) Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije;

13) Nacionalni savet za visoko obrazovanje;

14) Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge;

15) Regulatorno telo za elektronske medije;

16) Narodna banka Srbije;

17) Fiskalni savet.

DEO DRUGI

ORGANI AUTONOMNE POKRAJINE

 1. organi autonomne pokrajine:

1) skupština autonomne pokrajine;

2) izvršni organ autonomne pokrajine;

3) pokrajinska uprava;

4) pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman;

 1. organizacije autonomne pokrajine.

DEO TREĆI

ORGANI LOKALNE SAMOUPRAVE

 1. organi i organizacije opštine: skupština opštine; predsednik opštine; opštinsko veće i opštinska uprava;
 2. organi i organizacije grada: skupština grada; gradonačelnik; gradsko veće i gradska uprava.

Ostavite odgovor