Dragomir Trninić

Dragomir Trninić, pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu imovine i prihoda

Rođen 1967. godine. Od 1991. godine radio u MUP Republike Srbije, PU Beograd u: Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta – zamenik Načelnika Odeljenja; Upravi za borbu protiv organizovanog kriminala – Šef odseka za borbu protiv korupcije; Odeljenje za suzbijanje finansijskog kriminala – Načelnik Odeljenja. Od 2012. radi u Agenciji za borbu protiv korupcije u Sektoru za operativne poslove.

Na više seminara bio predavač s temama vezanim za borbu protiv korupcije, borbi protiv organizovanog kriminala i istragama krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma.

U Sektoru za operativne poslove rukovodi i organizuje rad, planira, usmerava i nadzire rad unutrašnjih jedinica, obezbeđuje da se sve aktivnosti u sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu. Rukovodi registrima i drugim evidencijama, obavlja poslove koji se odnose na pravne, ekonomske, organizacione i tehničko-tehnološke mere i postupke radi blagovremene zaštite podataka i isprava iz registara i evidencija; obavlja najsloženije poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga sektora. Održava nivo redovne saradnje sa državnim i drugim organima u vezi sa poslovima iz delokruga sektora.

Završio Pravni fakultet u Nišu, Defektološki fakultet i Višu školu unutrašnjih poslova u Beogradu.

Ostavite odgovor