NOVO! Jednodnevne radionice u sali CMN!!

U sali za edukacije Centra, u Kumodraškoj 170 u Beogradu, organizujemo jednodnevne radionice – obuke, sa akcentom na praksu.

Radionice vode vrhunski eksperti u navedenim oblastima.

Svi učesnici imaju obezbeđenu kafe pauzu, ručak (a la card) i sertifikat o učešću.

Teme su najaktuelnije (javne nabavke, finansijsko upravljanje i kontrola, praksa inspekcije, korporativno upravljanje i sl.)

Datumi nisu fiksni, u skladu sa dogovorom sa učesnicima biće definisani svakog meseca.

Radi se u manjim grupama (do 15 učesnika).

Novi zakonski propisi u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju (Biljana Antić, Dr Marko Špiler)

(primena u praksi)

 • PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST UČENIKA (ocenjivanje, disciplinska odgovornost)
 • RADNO-PRAVNI STATUS ZAPOSLENIH (uslovi i postupak za prijem u radni odnos, disciplinska odgovornost, status direktora)
 • Primena Zakona o javnim nabavkama u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • Interni akt, nabavke na koje se ZJN ne primenjuje, Planiranje, Izvršenje
 • ODGOVORNOST DIREKTORA i ZAPOSLENIH U JAVNIM NABAVKAMA

Novi zakon o javnim nabavkama (Miloš Jović, Dr Marko Špiler)

– Kada stiže i šta nam donosi novi Zakon o javnim nabavkama?
– Koji postupci se uvode u sistem javnih nabavki a koji nestaju?
– Izmene u vezi sa oblikovanjem nabavke po partijama
– Obavezni i neobavezni uslovi za učešće
– Značajne novine kod mogućnosti izmene ugovora

Javne nabavke u oblasti obrazovanja i vaspitanja (Nikola Živančević i Dr Marko Špiler)

– Planiranje i izvršenje javnih nabavki u ustanovama obrazovanja
– Nabavka ekskurzija, hrane, obezbeđenja, električne energije, goriva
– Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje
– Izvešenje i evidencija nabavki
– Interni akt u uastanovama obrazovanja

Okvirni sporazum (Vlado Krivokapić, Dr Marko Špiler)

– Okvirni sporazum po ZJN i u praksi
– Okvirni sporazum sa 1 i više ponuđača
– Izvršenje okvirnog sporazuma
– Primeri okvirnih sporazuma
– Okvirni sporazum sa i bez otvaranja konkurencije

Put javne nabavke – od izrade konkursne dokumentacije do ugovora (Miloš Jović)

– Izrada konkursne dokumentacije: utvrđivanje tehničkih specifikacija (predmeta nabavke), određivanje dodatnih uslova za učešće u postupku, izbor kriterijuma za dodelu ugovora, model ugovora (okvirnog sporazuma), definisanje sredstava obezbeđenja
– Postupanje po zahtevima za  pojašnjenjem, izmenama i dopunama konursne dokumentacije
– Stručna ocena ponuda: faze u stručnoj oceni ponuda, izrada izveštaja o stručnoj oceni ponuda,  izrada meritorne odluke kojom se okončava postupak
– Zaštita prava: postupanje sa zahtevom za zaštitu prava, meritorno odlučivanje o zahtevu, izrada odgovora na zahtev.

Izazovi javnih nabavki (Dr Slavica Joković)

– Okvirni sporazum i EU Direktive
– Zelene nabavke
– Socijalni aspekti javnih nabavki
– Rizici i nabavke

Finansijsko upravljanje i kontrola (Slobodan Ogrizović)

 • Kako se sistem FUK-a uspostavlja?
 • Kako se analizira i unapređuje ?
 • Šta su glavna dokumenta sistema ?
 • Kako ih izraditi i kako ih vrednovati?
 • Kako sistem nakon uspostravljanja teba dalje održavati i razvijati?

Korporativno upravljanje (Dr Milan Petrović)

– Korporativno upravljanje u smislu Zakona o javnim preduzećima
– Poveravanje delatnosti
– Organi upravljanja
– Osnivač i nadzor
– Značaj i kodeks korporativnog upravljanja

Business English trening (prof. Ivana Milanović)

 • Basic business correspondence
 • Business letters and communication conduct
 • Protocol in writing
 • Legal terminology, contracting and government regulations
 • Foreign trade
 • Export and import, customs regulations
 • Sales terminology and letter writing for a successful sales
 • Marketing of services and products
 • Digital marketing – using wright wording in specific business environment
 • PR and Communication, tools and importance of communication channels
 • Translation and interpreting
 • Social networks

 

 

Ostavite odgovor